Právní novinky 

aneb co je nového v legislativě, judikatuře a dalších oblastech práva

Na počátku srpna nabyl účinnosti zákon č. 172/2023 Sb. obsahující mj. novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Novela ukládá všem povinným osobám uvedeným v § 2 AML zákona povinnost zavést vnitřní oznamovací systém podle nového zákona o ochraně oznamovatelů (tzv....

Zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci podléhají od začátku srpna zcela nové regulaci, která jim ukládá zavést opatření k ochraně fyzických osob, které upozorní na možné protiprávní jednání, se kterým se setkají při své práci (nebo jiné obdobné činnosti) pro daného zaměstnavatele. Konkrétně jde o zákon č. 171/2023 Sb., kterým byla do...

Jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů poslední doby je nepochybně přijetí zcela nového stavebního zákona, jehož rozhodující části (pro standardní typy staveb) by měly nabýt účinnosti v polovině příštího roku (1. 7. 2024).

Citelný zásah do stávající nemravné praxe realitních kanceláří, které ve svých "rezervačních smlouvách" zavazují zájemce o koupi nemovitosti povinností uzavřít kupní smlouvu (či smlouvu o smlouvě budoucí) pod hrozbou propadnutí tzv. rezervačního poplatku přináší přelomový rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022.

Ministerstvo financí předložilo v květnu 2023 do meziresortního připomínkového řízení návrh zpřísnění regulace tzv. "alternativních investičních fondů" či "minifondů", které jsou strukturovány na základě § 15 zákona o investičních společnostech a fondech (ZISIF), který umožňuje za stanovených podmínek správu majetku, která je srovnatelná s...

Nejvyšší soud se svým rozsudkem z počátku tohoto roku významným způsobem odklonil od dosavadní soudní praxe při posuzování nepřiměřenosti smluvní pokuty a podmínek pro její případné snížení (moderace) soudním rozhodnutím.

Ve zrychleném legislativním procesu byl přijat zákon č. 245/2022 Sb., kterým se již po jednom roce od přijetí mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZESM). Novela nabyla účinnosti 1. října 2022.

Absurdita roku

20.12.2018

Jsou zákony, jejichž smysluplnost před klienty nedokáži ani při sebelepší vůli obhájit. V končícím roce 2018 je pro mne v tomto směru jasnou jedničkou zavedení povinné evidence skutečných majitelů právnických osob.

Bývá mi smutno z toho, s jakou samozřejmostí nebo možná lhostejností přijímá i řada mých kolegů neustále bobtnající počet všemožných veřejnoprávních norem, regulací a jejich opakovaných novel, kterými se jejich iniciátoři snaží krotit všemožné skutečné i domnělé neduhy naší společnosti. Nejen u nás přinesla postmoderní doba mimo jiné onu falešnou...

Koncem září nabyla účinnosti nenápadná, ale poměrně významná změna procesně právních norem, která by si měla vynutit větší disciplínu soukromých žalobců. Do nynějška znamenalo marné uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku pouze dočasnou překážku v cestě za spravedlností, a to díky možnosti obnovit řízení zastaveného z důvodu včasného...