MK blog

informace a krátká zamyšlení z právní oblasti

Česká republika je demokratickým právním státem. Alespoň tak praví její základní právní norma, tedy Ústava. K nedílným atributům právního státu patří mimo jiné principy proporcionality, právní jistoty, ochrany legitimního očekávání nebo také například princip obecnosti zákona.

Nazačátku listopadu nabyla účinnosti novela zákona o trestní odpovědnostiprávnických osob, která přinesla změny zejména ve dvou oblastech. V souvislostis projednáváním novely bylo z některých stran kritizováno doplněnízákona o možnost dotčené právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti tím,že prokáže veškerého spravedlivě požadovatelného...

Zítra nás čeká první státní svátek, na nějž bude aplikován zákon č. 226/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který nabyl účinnosti na počátku října a který zavádí zákaz prodeje ve státních a ostatních svátcích.

Již jen dva měsícezbývají právnickým osobám k naplnění ustanovení § 3041 odst. 2 občanskéhozákoníku, podle kterého ustanovení jejich společenské smlouvy nebo statutu musí být přizpůsobenyprávní úpravě občanského zákoníku vztahující se k danému typu právnickéosoby do tří let od nabytí jeho účinnosti, která nastala 1. ledna 2014. V tétolhůtě je nutné...

Na počátku října nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.). Jednou z málo komentovaných, ale poměrně významných novinek, je jeho ustanovení § 48 odst. 7, podle kterého zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány...

Ústavní soud před několika dny významně promluvil do dlouholeté, a zdá se, že nekončící, polemiky o tom, zda je přípustné, aby vztah mezi obchodní korporací a jejím jednatelem či členem představenstva byl založen pracovní smlouvou.