Rozšíření působnosti AML regulace

11.05.2024

Na začátku května 2024 nabyl účinnosti zákon č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon). Uvedená novela rozšiřuje působnost české AML legislativy, a to po věcné i osobní stránce.

Pokud jde o věcné dopady novely, nejvýznamnější změny se týkají virtuálních aktiv, tedy především tzv. kryptoměn. Platba provedená prostřednictvím kryptoměny je pro účely AML zákona nově považována za platbu v hotovosti. Z toho vyplývá, že každý, kdo provádí obchod v rámci činností vymezených v § 2 odst. 1 AML zákona zahrnující platbu virtuálním aktivem v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, je považován za povinnou osobu a v souvislosti s tímto obchodem se na něj vztahují příslušné povinnosti v rozsahu § 28 AML zákona (tedy i tehdy, když nejde o subjekt spadající do výčtu povinných osob podle § 2 odst. 1 AML zákona). Poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem musí zaslat svůj systém vnitřních zásad a hodnocení rizik Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) a aktualizovat jej.

Co se týče okruhu povinných osob, novela AML povinnosti rozšiřuje na provozovatele hazardních her, kteří provozují loterii nebo bingo dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a v omezeném rozsahu rovněž na insolvenční a restrukturalizační správce.

Povinné osoby, které v rámci identifikace a kontroly klienta, s nímž navazovaly obchodní vztah, dosud nezjišťovaly číslo a druh průkazu totožnosti klienta, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti, jsou nově povinny buď obchodní vztah s takovým klientem ukončit nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, anebo dodatečně chybějící informace získat.

Povinné osoby mají nově možnost neprovést kontrolu klienta nebo její určitou část, pokud by to mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu ze strany FAÚ.

Právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu, tj. alternativní fond dle § 15 ZISIF, nedále nereportuje systému vnitřních zásad a hodnocení rizik České národní bance jako doposud, ale FAÚ.

FAÚ je oprávněn uložit povinné osobě opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Neprovedení uloženého opatření, nebo neinformování FAÚ o jeho provedení bude sankcionováno pokutou, jejíž výše může nově dosáhnout až 10 mil. Kč.