Česká právní úprava manželství pro všechny

03.06.2024

V květnu 2024 byl pod č. č. 123/2024 Sb. publikován zákon, kterým má podle důvodové zprávy dojít ke změně dosavadního stavu rozlišování mezi formálními svazky párů stejného pohlaví a párů pohlaví opačného, přičemž deklarovaným cílem je poskytnout stejnopohlavním párům, které si přejí vstoupit veřejně do přejí vstoupit veřejně do trvalého a státem uznaného svazku, stejnou důstojnost a respekt, jakého požívají v současnosti páry opačného pohlaví.

Uvedený zákon dílčím způsobem mění právní úpravu manželského práva v českém občanském zákoníku, a to zejména rozšířením definičního ustanovení § 655 občanského zákoníku. Nový zákon zachovává stávající definici manželství v uvedeném ustanovení, podle které je manželství trvalým svazkem muže a ženy vzniklý zákonem předepsaným způsobem, jehož účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc, a doplňuje ji novou definicí partnerství, která zní takto:

Partnerství je trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství. Nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak, vztahují se na partnerství a práva a povinnosti partnerů ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně.

Kromě novelizace úpravy manželského práva v občanském zákoníku přináší nový zákon navazující související formální a formulační změny zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o evidenci obyvatel, zákona o matrikách, jménu a příjmení, zákona o správních poplatcích, zákona o registrovaném partnerství, trestního zákoníku, zákona o zahraniční službě a zákona o občanských průkazech.

Účinnost převážné většiny změn, kterou tato nová právní úprava přináší, nastane počátkem roku 2025.