Rozkaz k vyklizení bytu na obzoru

14.06.2024

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na novelu občanského soudního řádu, kterou by měl být do našeho právního řádu implementován nový procesní institut nazvaný rozkaz k vyklizení.

Rozkaz vyklizení by měl být novým druhem soudního rozhodnutí v bytových záležitostech, který by měl pronajímatelům umožnit jednodušší vystěhování neplatících či jinak problémových nájemců.

Návrh na vydání rozkazu k vystěhování bude mít právo podat vlastník (pronajímatel) nemovitosti v případě neoprávněného užívání domu nebo bytu bývalým nájemcem po ukončení nájemní smlouvy, a to bez ohledu na to, z jakých důvodů nájemní vztah skončil.

Pronajímatel bude muset v návrhu na zahájení řízení doložit, že nájemní poměr zanikl a že písemně vyzval nájemce k vyklizení, a to nejméně 14 dnů před podáním žaloby soudu. Dále bude třeba v řízení před soudem dokázat, že došlo k splnění podmínek ukončení nájemní smlouvy. Například v případě ukončení nájemního vztahu výpovědí tak bude třeba dokázat splnění skutkové podstaty příslušného výpovědního důvodu. U nejčastějšího výpovědního důvodu, kterým je neplacení nájemného, bude třeba doložit zastavení plateb nájemného například výpisy z bankovního účtu a učinění příslušných výzev k plnění.

Jestliže soud sezná návrh jako důvodný a prokázaný, vydá rozkaz k vyklizení, ve kterém bývalému nájemci uloží, aby do 15 dnů od doručení rozkazu příslušný byt nebo dům vyklidil a zaplatil náklady řízení. Žalovaný bude oprávněn podat ve stejné lhůtě proti rozkazu odpor.

Pokud vládní návrh na zavedení tohoto nového procesního postupu při ochraně vlastnických práv bude schválen, nelze jeho účinnost očekávat dříve než v polovině roku 2025.