Nová povinnost subjektů podléhajících AML regulaci

18.08.2023

Na počátku srpna nabyl účinnosti zákon č. 172/2023 Sb. obsahující mj. novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Novela ukládá všem povinným osobám uvedeným v § 2 AML zákona povinnost zavést vnitřní oznamovací systém podle nového zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Ačkoli obecně zákon o whistleblowingu dopadá na zaměstnavatele s 50 a více zaměstnanci, v případě subjektu, který je povinnou osobou podle § 2 AML zákona, tento limit neplatí a předmětná regulace se tak na daného zaměstnavatele aplikuje bez ohledu na počet jeho zaměstnanců.

Vnitřní oznamovací systém by měl umožnit zaměstnancům a dalším osobám, které pro povinnou osobu pracují, anonymně podat oznámení o možném protiprávním jednání. Tento systém nemůže být veden třetí osobou a povinná osoba jej může sdílet pouze s vázaným zástupcem.

Finanční analytický úřad zveřejnil metodický dokument k ochraně oznamovatelů, který mimo jiné potvrzuje možnost sdílení vnitřního oznamovacího systému v rámci skupiny (podnikatelského seskupení). Sdílení vnitřního oznamovacího systému v rámci skupiny společností je dovoleno tehdy, pokud jsou tyto společnosti povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. e) a f) AML zákona. AML zákon přitom definuje skupinu jako seskupení, které se skládá z ovládající osoby, jí ovládaných osob, nebo dalších přidružených osob, nebo  ovládající osoby, jí ovládaných osob, dalších přidružených osob, osob propojených s některou z těchto osob vztahem jednotného řízení, nebo osob, u nichž většina členů jejich statutárních, řídících nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období osoby, které jsou ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech osob ve skupině, a to včetně jakékoliv její podskupiny.

Povinná osoba nemusí vnitřní oznamovací systém zapracovávat do písemného systému vnitřních zásad, ale může jej mít zpracovaný samostatně.

Další informace o novém zákoně o ochraně oznamovatelů naleznete zde: https://www.mk-ak.cz/l/novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelu-whistleblowing/