MK blog
informace a krátká zamyšlení z právní oblasti

Na konci února nabývá účinnosti tzv. malá novela občanského zákoníku, přesněji řečeno převážná část jejích ustanovení. Jde o dlouho připravovanou první novelu nového soukromoprávního kodexu, který začal platit počátkem roku 2014.

Rok 2017 je v jistém smyslu rokem, ve kterém se završují revoluční, z historického pohledu spíše kontrarevoluční, změny, které přinesl "nový" občanský zákoník v oblasti práv k nemovitostem. Vedle hojně komentovaného počinu, podle kterého se stavba opět stala součástí pozemku, je z praktického pohledu ještě mnohem významnější změnou explicitní...

Soudní dvůr Evropské unie vydal na konci roku netrpělivě očekávané rozhodnutí ve věci C‑127/15, kterým bylo řízení o předběžné otázce nastolené rakouským soudem ve sporu Verein für Konsumenteninformation proti INKO, Inkasso GmbH. Rozhodnutí má klíčový význam pro určení, jaké parametry musí obsahovat dohoda o splácení stávajícího dluhu uzavřené mezi...

Vícepremiér Babiš se rozhodl vyřešit svůj konflikt zájmů vyčleněním svých majetkových podílů v jím vlastněných firmách do svěřenského fondu. Je to jedna z nejzajímavějších zpráv začátku roku. Pro mne je to zároveň velmi dobrá zpráva. Ne kvůli panu Babišovi. Mám radost kvůli svěřenským fondům jako takovým.

Napočátku prosince nabývá účinnosti zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru. Poskytováníspotřebitelských úvěrů se stává licencovanou činností pod dohledem ČNB, ochranaspotřebitele coby příjemce úvěru nově dopadne i na hypoteční a jiné úvěrysouvisející s bydlením a dosud poměrně obecná pravidla upravujícíposkytování a zprostředkování...

Česká republika je demokratickým právním státem. Alespoň tak praví její základní právní norma, tedy Ústava. K nedílným atributům právního státu patří mimo jiné principy proporcionality, právní jistoty, ochrany legitimního očekávání nebo také například princip obecnosti zákona.

Nazačátku listopadu nabyla účinnosti novela zákona o trestní odpovědnostiprávnických osob, která přinesla změny zejména ve dvou oblastech. V souvislostis projednáváním novely bylo z některých stran kritizováno doplněnízákona o možnost dotčené právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti tím,že prokáže veškerého spravedlivě požadovatelného...

Zítra nás čeká první státní svátek, na nějž bude aplikován zákon č. 226/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který nabyl účinnosti na počátku října a který zavádí zákaz prodeje ve státních a ostatních svátcích.

Již jen dva měsícezbývají právnickým osobám k naplnění ustanovení § 3041 odst. 2 občanskéhozákoníku, podle kterého ustanovení jejich společenské smlouvy nebo statutu musí být přizpůsobenyprávní úpravě občanského zákoníku vztahující se k danému typu právnickéosoby do tří let od nabytí jeho účinnosti, která nastala 1. ledna 2014. V tétolhůtě je nutné...