Zpřísnění regulace investičních minifondů

19.06.2023

Ministerstvo financí předložilo v květnu 2023 do meziresortního připomínkového řízení návrh zpřísnění regulace tzv. "alternativních investičních fondů" či "minifondů", které jsou strukturovány na základě § 15 zákona o investičních společnostech a fondech (ZISIF), který umožňuje za stanovených podmínek správu majetku, která je srovnatelná s obhospodařováním investičních fondů (což je činnost, která je podle ZISIF jinak vyhrazena výlučně investičním společnostem s příslušnou licencí ČNB).

Podle platné právní úpravy musí být tyto investiční vehikly fungující podle § 15 ZISIF zapsány na příslušném seznamu osob spravujících majetek srovnatelně s obhospodařováním, ale vyjma omezených reportovacích povinností v zásadě nepodléhají žádnému dalšímu dohledu ČNB. Tyto investiční struktury nejsou určeny pro veřejné nabízení investic (mohou nabízet své produkty pouze kvalifikovaným investorům).

Problémem, na který reaguje aktuální návrh novely, je skutečnost, že v praxi tyto investiční struktury v rozporu se svou zákonnou infomační povinností vyvolávají (ať již cíleně či nevědomě) zavádějící dojem, že jejich činnost podléhá dohledu ČNB, což může ovlivnit investorem vnímanou rizikovost jeho investice. Podle předkládaného návrhu by subjekty vykonávající činnost na základě § 15 ZISIF musely nově do svého názvu přidat pojem "osoba rizikového kapitálu". Zákon by měl v souvislosti s těmito investičními strukturami rovněž výslovně zakázat používání slova "fond" včetně jeho překladů nebo odvozených slov.

Ministerstvo financí dále navrhuje rovněž zpřísnění limitů týkající se minimální výše investice a maximálního počtu drobných investorů. Minimální investice by se tak od července 2024 měla zvednout na 125 tis. EUR. Měla by být zachována výjimka z tohoto limitu pro investice od rodinných příslušníků a přátel, ale počet takových investorů by měl být omezen na 20 (což by správci těchto struktur měli každoročně dokládat ČNB).

Novela by měla dále rozšířit informační povinnost vůči investorům. Správci by měli nově poskytovat informace o riziku investice, výši úplaty, investičním horizontu a investiční strategii.

Za porušení povinností daných zákonem bude ČNB oprávněna subjekt spravující investice na základě § 15 ZISIF vymazat ze shora uvedeného seznamu. Tento sankční výmaz by trval deset let.