Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

12.10.2022

Ve zrychleném legislativním procesu byl přijat zákon č. 245/2022 Sb., kterým se již po jednom roce od přijetí mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZESM). Novela nabyla účinnosti 1. října 2022.

Nejvýznamnější změna, kterou novela ZESM přináší, spočívá ve významném zjednodušení definice skutečného majitele. Podle nové právní úpravy se nadále nerozlišují "osoba s koncovým vlivem" a "koncový příjemce", ale skutečným majitelem se nadále rozumí každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Opouští se tedy koncept "koncového příjemce" a vymezení zákonných kritérií pro jeho určení.

Podle nové právní úpravy se skutečným majitelem obchodní korporace rozumí každá fyzická osoba, která vlastní nebo kontroluje korporaci tím, že (i) má přímý podíl nebo akcii nebo hlasovací práva, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %, (ii) má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku větší než 25 %, (iii) může ovládat korporaci nebo korporace, které mají v dané korporaci samostatně nebo dohromady účast větší než 25 %, nebo (iv) může kontrolovat korporaci jinými prostředky.

Je zřejmé, že nová definice skutečného majitele nepřináší oproti dosavadní úpravě výraznou věcnou změnu a u velké většiny společností nepovede ke změně osoby, která je aktuálně evidována jako skutečný majitel obchodní korporace. Přesto je zejména pro právnické osoby, u nichž nedošlo k evidenci skutečného majitele tzv. automatickým průpisem, žádoucí ověřit, zda jejich aktuální zápis v evidenci skutečných majitelů odpovídá terminologii podle nové právní úpravy, případně podat návrh na jeho změnu. Nutná aktualizace bude nejčastěji spočívat ve změně popisu, proč je daná osoba evidována jako skutečný majitel. Lhůta pro přizpůsobení zápisu v evidenci nové právní úpravě činí 6 měsíců od účinnosti novely. Obchodní korporace, která má splněnu evidenční povinnost podle dosavadních pravidel, je osvobozena od poplatku za první návrh na zápis podle nové právní úpravy.

U obchodních korporací, u kterých došlo k zápisu údajů do evidence skutečných majitelů prostřednictvím tzv. automatického průpisu, není aktivní zásah za účelem aktualizace údajů nutný. Nicméně i v případě těchto společností lze doporučit ověření aktuálnosti, správnosti a úplnosti zápisu v evidenci z pohledu nové právní úpravy.

Stojí za připomenutí, že asi nejvýznamnějším praktickým důsledkem nesplnění povinností vyplývajících ze ZESM je zákaz výkonu hlasovacích práv na valné hromadě (tzv. sistace) pro osobu, která je skutečným majitelem, ale která není jako skutečný majitel řádně zaevidována. Novela ZESM rovněž přináší prodloužení doby, ve které nejsou sistována hlasovací práva dosud neevidovaného skutečného majitele z 15 na 30 dnů. Tedy nově, vzniklo-li postavení skutečného majitele v období 30 dnů přede dnem rozhodování nejvyššího orgánu nebo jediného společníka, zákaz výkonu hlasovacích práv se v jeho případě neuplatní.  

Údaje o skutečném majiteli musí nově evidovat také okresní a regionální komory, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek a honební společenstva. U většiny z nich by však mělo dojít k zápisu automatickým průpisem.