Změna soudního přístupu k nepřiměřené smluvní pokutě

14.02.2023

Nejvyšší soud se svým rozsudkem z počátku tohoto roku významným způsobem odklonil od dosavadní soudní praxe při posuzování nepřiměřenosti smluvní pokuty a podmínek pro její případné snížení (moderace) soudním rozhodnutím.

Toto přelomové rozhodnutí, které bylo vydáno velkým senátem občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, z 11. ledna 2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022, se týká aplikace ustanovení § 2051 občanského zákoníku, podle kterého může soud na návrh dlužníka nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit.

Podle nového přístupu nemá být předmětem soudního přezkumu obsah (formulace) ujednání o smluvní pokutě v příslušné smlouvě (tak tomu bylo podle dosavadní judikatury), ale až postup věřitele při uplatnění tohoto práva, tedy při vyčíslení a vznesení konkrétního nároku vůči dlužníku, a to ve světle toho, proč vůbec byla smluvní pokuta mezi stranami ujednána a podle konkrétních okolností porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

Postup soudu při přezkoumání a moderaci by tak měl být podle nového judikátu rozčleněn na tři kroky. Nejprve soud zjistí, jakou funkci měla smluvní pokuta plnit (např. prevenční, sankční, reparační). Poté se zabývá konkrétními okolnostmi, a to nejen v době sjednávání smluvní pokuty, ale také při porušení smluvní povinnosti, anebo i později, pokud existuje souvislost. Na základě těchto okolností zodpoví otázku, zda výše smluvní pokuty je přiměřená vzhledem k věřitelovým zájmům, které byly narušeny v důsledku porušení smluvní povinnosti a měly být smluvní pokutou chráněny. 

Dospěje-li soud v předchozím kroku k závěru, že smluvní pokuta není nepřiměřená, případně nepodaří-li se mu na základě provedeného dokazování objasnit rozsah následků porušené smluvní povinnosti ve sféře věřitele, aby mohl učinit právní závěr o nepřiměřenosti nároku ze smluvní pokuty, nemůže nárok věřitele na smluvní pokutu snížit. V opačném případě soud ve třetím kroku sníží smluvní pokutu na přiměřenou výši se zřetelem k těm funkcím, které má plnit, a s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.