Poslední rok nejistoty

23.01.2017

Rok 2017 je v jistém smyslu rokem, ve kterém se završují revoluční, z historického pohledu spíše kontrarevoluční, změny, které přinesl "nový" občanský zákoník v oblasti práv k nemovitostem. Vedle hojně komentovaného počinu, podle kterého se stavba opět stala součástí pozemku, je z praktického pohledu ještě mnohem významnější změnou explicitní zákonné zakotvení zásady materiální publicity, tedy ochrany dobré víry v údaje zapsané do katastru nemovitostí.

Občanský zákoník nově stanoví, že není-li stav zapsaný v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Připomínám, že v minulosti tomu bylo právě naopak a jakýkoli zápis v katastru nemovitostí bylo možné zpochybnit, pokud se někde v řetězci předchozích převodů předmětné nemovitosti objevila vada způsobující jeho neplatnost. V takovém případě bylo možné aktuální zápis v katastru zvrátit i tehdy, kdy byl zapsaný vlastník nemovitosti v dobré víře.

Pokud je v současné době něčí věcné právo dotčeno zápisem v katastru nemovitostí, může se taková osoba domáhat odstranění nesouladu, a to v jednoměsíční lhůtě ode dne, kdy se o zápisu dozvěděla, případně ve lhůtě tří let, pokud o něm vyrozuměna nebyla. S ohledem na tuto tříletou lhůtu a na přechodné ustanovení občanského zákoníku, podle kterého lhůty pro uplatnění práv dotčených principem materiální publicity počaly u nemovitostí nabytých před rokem 2015 běžet na počátku uvedeného roku, trvá ještě do konce roku 2017 riziko, že se objeví osoba dotčená současným zápisem v katastru nemovitostí, která o něm nebyla vyrozuměna, a požádá o vyznačení poznámky spornosti. Tato osoba by pak do dvou měsíců musela uplatnit své tvrzené nároky u soudu.

Kalendářní rok, který právě začal, však není jen posledním rokem, ve kterém se může objevit zpochybnění vlastnického práva zapsaného v katastru nemovitostí k nemovitostem zapsaným kdykoli před rokem 2015. Jako každá mince má i vítaný blížící se konec nejistoty pro zapsané vlastníky také svou odvrácenou stranu. Zároveň se tím krátí čas pro všechny, jejichž práva jsou aktuálním zápisem zkrácena, aby tento problém případně identifikovali a o svá práva se přihlásili.