Nový stavební zákon je za dveřmi

07.08.2023

Jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů poslední doby je nepochybně přijetí zcela nového stavebního zákona, jehož rozhodující části (pro standardní typy staveb) by měly nabýt účinnosti v polovině příštího roku (1. 7. 2024).

Původní verze nového stavebního zákona, který byl přijat v roce 2021 pod č. 283/2021 Sb., byla ještě před nabytím jeho účinnosti zásadně novelizována, a to letošní novelou č. 153/2023. Letošní novela mimo jiné opustila původní záměr zredukovat a nahradit stávající stavební úřady novou administrativní strukturou a minimálně dočasně tak zůstane zachováno všech stávajících 694 stavebních úřadů.

Dále jsou uvedeny nejvýznamnější charakteristiky nového stavebního zákona.

Jednotné povolovací řízení

Nový stavební zákon koncertuje výstup povolovacího řízení do jediného správního rozhodnutí, kterým bude rozhodnutí o povolení záměru. Stavební úřad by měl v jednoduchých případech vydat rozhodnutí do 30 dnů, přičemž Tato lhůta může být prodloužena v odůvodněných případech maximálně o 60 dní.

Jednotné enviromentální stanovisko (JES)

Jednotné environmentální stanovisko bude zahrnovat správní akty obsažené v devíti různých zákonech z oblasti ochrany životního prostředí. Místo nynějších devíti razítek by tak teoreticky mělo stačit pouze jedno.

Koordinované závazné stanovisko

Nová regulace předpokládá, že příslušný stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich stanoviska k předmětnému záměru ve formě tzv. koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí bude mimo jiné i výše uvedené JES.

Společná jednání

Zákon nově předpokládá, že za účelem koordinace (a prevence rozporných stanovisek různých orgánů) bude v případě potřeby docházet ke společným jednání mezi stavebním úřadem (případně i stavebníkem) a ostatními dotčenými orgány jako je například krajská hygienická stanice nebo hasičský sbor.

Černé stavby

Nový zákon podstatně zpřísňuje podmínky pro následnou legalizaci černých staveb. Mimo jiné půjde o splnění všech požadavků na stavbu a uhrazení pokuty v přestupkovém řízení. Podmínkou je dále to, že stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu.

Omezení kasačních rozhodnutí při odvolání

Významným prvkem nového stavebního zákona je zavedení procesního pravidla, podle kterého odvolací stavební úřad nebude moci rušit a vracet rozhodnutí vydané v prvním stupni (jak je tomu doposud). Odvolací orgán bude muset meritorně rozhodnout s konečnou platností sám s tím, že případně provede další dokazování nebo sám odstraní vady. S tím souvisí další změna, kdy větší (komplexnější) stavby budou v prvním stupni rozhodovat krajské úřady.

Územní plánování

Územně plánovací dokumentace státní, krajské i obecní úrovně bude pořizována v jednotně upraveném procesu a v elektronické verzi. Města Praha, Brno a Ostrava budou mít možnost vydat vlastní stavební předpisy. Dalším žadatelům – Plzni a Liberci zůstává tato možnost upřena.

Portál stavebníka

Komunikace v rámci stavebního řízení by měla probíhat rovněž digitálně prostřednictvím tzv. portálu stavebníka. Bude možné do něj elektronicky podávat žádosti v rámci stavebního řízení. Bude sloužit k nahrávání příslušných dokumentů, k zobrazování stavu řízení, k informacím o rozhodnutích a podobně. Portál by měl začít fungovat v průběhu roku 2024.

Vznik Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ)

V působnosti nově vzniklého DESÚ mají být takzvané vyhrazené stavby, tedy nejvýznamnější stavby dopravní a energetické infrastruktury, například dálnice, dráhy či stavby jaderných zařízení. DESÚ má být rovněž nadřízeným správním orgánem krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti dopravních a energetických staveb.