Malá novela občanského zákoníku přichází

21.02.2017

Na konci února nabývá účinnosti tzv. malá novela občanského zákoníku, přesněji řečeno převážná část jejích ustanovení. Jde o dlouho připravovanou první novelu nového soukromoprávního kodexu, který začal platit počátkem roku 2014.

Novela není svým obsahem rozsáhlá, některé změny jsou spíše technického rázu, jiné zas staví najisto některé skutečnosti, které byly dosud dovozovány výkladem. To se týká například doplnění úpravy společného jmění manželů o explicitní ustanovení, podle kterého nabytí podílu v obchodní společnosti do společného jmění manželů nezakládá účast druhého z manželů v této společnosti. Novela také mimo jiné výslovně stanoví, že liniové stavby nejsou součástí pozemku.

Osobně považuji novelu za částečně užitečnou, z větší části předčasnou a v některých směrech vysloveně škodlivou. Za škodlivé považuji ty její části, které jdou proti duchu a základnímu principu nového občanského zákoníku, kterým je ochrana svobodné vůle osob v soukromoprávních vztazích. Zvláště výrazně se toto prolamování liberálních principů kodexu projevuje u změn týkajících se svěřenských fondů, o kterých jsem se na svém blogu již zmiňoval. Ale nejde jen o svěřenské fondy. Za neméně problematický považuji návrat socialistického institutu zákonného předkupního práva na spoluvlastnický podíl u nemovitých věcí. Zákonodárce zde bez přesvědčivých důvodů bere spoluvlastníkům možnost se na případném předkupním právu svobodně dohodnout. Jde navíc o změnu nedomyšlenou, která v praxi přinese spíše komplikace. Předkupní právo bude ze zákona zatěžovat spoluvlastnické podíly i v situacích, kdy to bude postrádat věcný smysl nebo kdy bude pro prodávajícího velmi náročné se s ním vypořádat, například s ohledem na roztříštěnost vlastnictví mezi velké množství podílových spoluvlastníků.

U změn týkajících se svěřenských fondů a předkupního práva k spoluvlastnickým podílům je účinnost odložena na začátek příštího roku.

Zákonodárce, přesněji řešeno autor novely, kterým je ministerstvo spravedlnosti v čele s ministrem Pelikánem, nám novelou v podstatě vzkazuje, že jsme s novým občanským zákoníkem dostali té svobody příliš a že na ni ještě nejsme dost zralí. Když vidím, jak málo se právnická i neprávnická obec proti této erozi principu svobodné vůle ozývá, obávám se, že může mít pravdu.