Další novela zákoníku práce

02.10.2023

Na počátku října 2023 nabývá účinnosti většina změn zákonné úpravy pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.). Změny se týkají hlavně práce na dálku (home office) a dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Novela rovněž otevírá nové možnosti doručování písemností ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Nová pravidla pro home office

Aby zaměstnanec mohl pracovat na dálku, byť jen jednorázově, musí nově uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu. Stávající zaměstnanci musí takovou dohodu uzavřít nejpozději do 1. listopadu 2023. S nově nastupujícími zaměstnanci je třeba takovou dohodu uzavřít, než začnou práci na dálku vykonávat.

Novela také upravuje náhradu zvýšených "domácích" nákladů, které zaměstnanci vznikají v souvislosti s prací na home office. Pokud se zaměstnanec v dohodě této náhrady výslovně nevzdá (takové řešení je podle novely přípustné), musí zaměstnavatel tyto náklady zaměstnanci refundovat, a to buď podle prokázaných nebo poskytováním paušálu, který stanoví vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí.

Pozitivně lze vnímat to, že oproti předpokladům novela nakonec neobsahuje podrobnou regulaci způsobu komunikace na dálku mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přidělování práce a její kontroly a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přesto lze zvážit, zda není vhodné tyto otázky v dohodě o práci na dálku upravit.

Změny v oblasti DPP a DPČ

Významná část novely je věnována dohodám mimo hlavní pracovní poměr - dohodě o provedení práce (DPP) a dohodě o pracovní činnosti (DPČ). Změny v této oblasti jsou velmi razantní a v řadě aspektů popírají to, co bylo až dosud pro tyto pracovní poměry charakteristické (a co na nich bylo pro řadu zaměstnavatelů atraktivní). 

Novela v řadě aspektů zrovnoprávňuje práci "na dohodu" ze standardním pracovním poměrem. "Dohodářům" tak ze zákona vzniká právo na dovolenou, rozvrhování pracovní doby, příplatky za víkendovou práci a práci o svátcích či právo na neplacené volno v případě nutnosti návštěvy lékaře, svatby, darování krve, apod.  

"Dohodář", který pracoval pro zaměstnavatele v předchozích 12 měsících po dobu minimálně 180 dní, může tohoto zaměstnavatele písemně požádat o přechod do standardního pracovněprávního režimu. Případné odmítnutí musí zaměstnavatel písemně odůvodnit.

Novela ukládá zaměstnavateli poměrně rozsáhlou informační povinnost vůči "dohodáři" týkající se obsahu a podmínek jejich pracovněprávního vztahu (zcela nový § 77a zákoníku práce), kterou je třeba splnit do 7 dnů o započetí výkonu práce (v případě již běžících dohod do 7 dnů od žádosti příslušného pracovníka). 

Nové možnosti doručování pracovněprávních úkonů 

Zákoník práce po novele umožňuje uzavírat pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti elektronicky. Stejně tak lze postupovat při jejich ukončení. Za zákonem stanovených podmínek (mj. s předchozím souhlasem zaměstnance) je tak možné ukončit pracovní poměr výpovědí zaslanou e-mailem. Výpověď musí v tomto případě zaměstnavatel podepsat uznávaným elektronickým podpisem.